Boardwalk 娱乐

_BRI2087

在Boardwalk星期一至星期日现场娱乐活动

回顾您最后一次在享受美食的同时观看现场娱乐表演? Boardwalk Restaurants餐厅为您提供许多现场娱乐表演,包括原声现场表演和火舞表演。

Boardwalk餐厅以美味的食物而闻名,位于在库塔美丽的海滩上。 Boardwalk非常适合同家人和朋友聚会,甚至私人庆典。对Bali Garden Beach Resort度假酒店的客人和公共客人开放。

以下是Boardwalk的表演时间表:

星期一             20:00:    现代火舞表演

星期二             20:00:    巴厘舞蹈

星期三            19:00:    原声现场表演

星期四            20:00:    嘻哈舞蹈

嘻哈舞蹈         20:00:    火杂技表演

星期六            20:00:    桑巴舞表演

星期天            19:00:    原声现场表演

Save

Save